Categories
PrayerMeeting祷告会

2016.04.17~归纳研经法2

归纳研经法(二)

17.04.2016 主日祷告会/6am

引言

大家好!今早我们要继续学习并且掌握归纳研经法,正如我们所学习的第一种研经法—灵修研经法(space pets)。

今晚我们要应用一段经文来学习,请打开马可福音5:21-34。

(一) 观察应用(5W1H)

 • Who
  —    5:21, 24
  —    5:22
  —    5:25
  —    5:31
  —    5:23
  —    5:26
 • What发生什么事?
  —    5:22-24
  —    5:25
  —    5:28
  —    5:30
  —    5:31
  —    5:34
 • When
  —    5:1-20治好格拉森被鬼附的人后
 • Where
  —    5:21
 • Why
  —    5:23
  —    5:25-27
  —    5:32
  —    5:34
 • How
  —    5:23
  —    5:24-27
  —    5:28-29

(二) 解释

2.1 分析字词

 1. 名词:睚鲁、管会堂、耶稣、女人、门徒、女儿
 2. 代名词:他、你、我
 3. 形容词:更重、花尽、快要死
 4. 动词:坐、见、俯伏、求、按手、患、摸、说
 5. 语态:痊愈、活
 6. 感叹词:恐惧战兢

2.2 分析情节

 1. 刚到海边
 2. 会堂见主耶稣
 3. 血漏病症女人

2.3 分析修辞

 1. 谈话 5:22-24;5:30-34
 2. 叙述 5:25-30
 3. 智慧文学:
  —    实践性 5:26
  —    哲理性 5:27-28

(三) 应用

3.1 过程

 • 历史:5:25-26
 • 当前:5:23

3.2 种类

 • 实际:5:27-28
 • 理论:5:30

3.3 范围

 • 个人:睚鲁与女人
 • 众人:5:31-32

结论

 • 让我们不断学习与操练,就必在主的真道上更加扎根与信靠上主。

预告(24/3/16)

实习(一)
经文:约翰福音第一章